De transitie naar een circulaire economie is onontkoombaar