West 8 wins competition Integration of Sewer plant in Landscape park Diezemond Den Bosch

Dutch text:

De opgave betreft een integraal plan voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waarbij de nieuwbouw is verbonden met het natuurpark Diezemond. Daarin is aangegeven hoe de RWZI op een verantwoorde en vernieuwende wijze functies kan vervullen ten aanzien van recreatie, toerisme, natuureducatie en energieopwekking.

English text:

The challenge is an integral plan for the wastewater purification plant (RWZI) in which the new building is connected to the national park Diezemond. It shows how the RWZI can perform functions regarding recreation, tourism, nature education and energy generation in a responsible and innovative manner.